ലോക്കർ സൗകര്യം       കാർഷിക ലോൺ      വ്യക്തിഗത ലോൺ       കച്ചവട ലോൺ       മധ്യകാല വായ്പ       ഭവന വായ്പ 25 ലക്ഷം വരെ       വാഹന വായ്പ മിതമായ നിരക്കിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ       നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മെമ്പര്മാര്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ       10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകൾ       ഓഹരികൾക് ആകർഷകമായ ലാഭ വിഹിതം       നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്       പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം       പൂർണ്ണമായും കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം       എസ്.എം.എസ് അലേർട്ട് സംവിധാനം       സ്വർണ്ണ പലിശ നിരക്ക് 9.00 %       25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്വർണ്ണ വായ്പ

എടിഎം സൗകര്യം

എടിഎം സൗകര്യം

atm

എടിഎം സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് NAWCOS ഒരു മുൻകൈ എടുക്കുന്നു, അതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 24*7 ഇടപാട് നടത്താം. പണം പിൻവലിക്കൽ, ബാലൻസ് എൻക്വയറി, മിനി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നിങ്ങനെ വിപുലമായ ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നടത്താം. ഈ എടിഎം കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് എടിഎമ്മിൽ നിന്നും പണം പിൻവലിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.