ലോക്കർ സൗകര്യം       കാർഷിക ലോൺ      വ്യക്തിഗത ലോൺ       കച്ചവട ലോൺ       മധ്യകാല വായ്പ       ഭവന വായ്പ 25 ലക്ഷം വരെ       വാഹന വായ്പ മിതമായ നിരക്കിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ       നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മെമ്പര്മാര്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ       10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകൾ       ഓഹരികൾക് ആകർഷകമായ ലാഭ വിഹിതം       നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്       പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം       പൂർണ്ണമായും കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം       എസ്.എം.എസ് അലേർട്ട് സംവിധാനം       സ്വർണ്ണ പലിശ നിരക്ക് 9.00 %       25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്വർണ്ണ വായ്പ

മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ

  • Home
  • Mini Conference Hall

ദേവരാഗം

യോഗങ്ങളും പരിപാടികളും നടത്തുന്നതിന് ബാങ്കിന് മികച്ച സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം ഉണ്ട്.

  • 100 പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഹാൾ
  • NON AC ഹാൾ ചാർജ് - Rs.5000/-
  • AC ഹാൾ ചാർജ് - Rs.7000/-
Shape Shape

നിങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗുകൾ നടത്താൻ ഹാൾ ബുക്ക് ചെയ്യുക

For Enquires, Call 04672288322

Call Us