ലോക്കർ സൗകര്യം       കാർഷിക ലോൺ      വ്യക്തിഗത ലോൺ       കച്ചവട ലോൺ       മധ്യകാല വായ്പ       ഭവന വായ്പ 25 ലക്ഷം വരെ       വാഹന വായ്പ മിതമായ നിരക്കിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ       നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മെമ്പര്മാര്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ       10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകൾ       ഓഹരികൾക് ആകർഷകമായ ലാഭ വിഹിതം       നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്       പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം       പൂർണ്ണമായും കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം       എസ്.എം.എസ് അലേർട്ട് സംവിധാനം       സ്വർണ്ണ പലിശ നിരക്ക് 9.00 %       25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്വർണ്ണ വായ്പ
About

നീലേശ്വരം അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ് വെൽഫെയർ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി

നീലേശ്വരം നഗരസഭാ പ്രദേശം പ്രവർത്തനപരിധിയായും നീലേശ്വരം ആസ്ഥാനമായും കർഷകരായ അംഗങ്ങളിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത, പരസ്പരസഹായം എന്നിവ പ്രോൽസാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും, ആയതിലേക്കാവശ്യമായ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നീലേശ്വരം അഗ്രിക്കൾച്ചറിസ്റ്റ് വെൽഫെയർ സഹകരണ സംഘം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സഹകരണ മേഖലയ്ക്ക് വിവിധ സാമ്പത്തിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായ ബാങ്കിംഗ് സംവിധാനങ്ങളും വായ്പകളും നൽകുകയാണ് നാവ്കോസ് ചെയ്യുന്നത്.

 • 12

  വർഷങ്ങളുടെ പരിചയ പാരമ്പര്യം

Shape Shape
OUR SERVICES

സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കായി സ്വയം സഹായവും പരസ്പര സഹായവും അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായ പുരോഗതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തനപരമായ സ്വയംഭരണം നൽകുന്നതിനും അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ

ഉയർന്ന പലിശയോടു കൂടി വിവിധ തരം നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ NAWCOSൽ ലഭ്യമാണ്.

മൊബൈൽ ബാങ്കിംഗ്

ആധുനിക കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്ന മുഴുവൻ ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു.

വായ്പകൾ

എല്ലാവിധ ലോണുകളും ലഭ്യമാണ്. വായ്പ ഇടപാടിന് ഏറ്റവും മിതമായി പലിശ നിരക്കാണ് ഈടാക്കുന്നത്.

സുരക്ഷിത ലോക്കർ സൗകര്യം

ഹെഡ് ഓഫീസിലും, ബ്രാഞ്ച് (പ്രസിഡന്റ് ഓഫീസിലും ലോക്കർ സംവിധാനം ലഭ്യമാണ് .

NEFT/ RTGS സൗകര്യം

കാര്യക്ഷമവും സുരക്ഷിതവും സാമ്പത്തികവും വിശ്വസനീയവുമായ ഫണ്ട് കൈമാറ്റ സംവിധാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

മിനി കോൺഫറൻസ് ഹാൾ

മീറ്റിംഗുകളും കോൺഫറൻസുകളും പുതുതായി നിർമ്മിച്ച ഹാളുകളിൽ സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്.

ഉപഭോക്തൃ സംതൃപ്തിയും അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും പോലെ പ്രധാനമാണ് എന്ന വിശ്വാസം, ഈ സ്ഥാപനത്തെ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ഒരു വലിയ അടിത്തറ നേടുന്നതിന് സഹായിച്ചു, അത് അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ബിസിനസ്സ് അവരുടെ അതാത് റോളുകളിൽ അർപ്പണബോധമുള്ള വ്യക്തികളെ നിയമിക്കുകയും കമ്പനിയുടെ പൊതുവായ കാഴ്ചപ്പാടും വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരിക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമീപഭാവിയിൽ, ഈ ബിസിനസ്സ് അതിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും നിര വിപുലീകരിക്കാനും ഒരു വലിയ ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയെ പരിപാലിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

കാർഷിക സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ പുരോഗതി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

99%

വിശ്വസനീയവും ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഉൽപ്പന്നവും മെറ്റീരിയൽ വിതരണ ശൃംഖലയും നിലനിർത്തുക

95%
Shape Shape

00+

നൂതന പദ്ധതികൾ

00+

കർഷക അംഗങ്ങൾ

00+

സംതൃപ്തരായ ഉപഭോക്താക്കൾ

NAWCOS FAQ

പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ :

 • സഹകരണ കൃഷി എന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്?

  ഒരു കൂട്ടം കർഷകർ ചേർന്ന് ഒരു സഹകരണ സൊസൈറ്റി രൂപീകരിച്ച് കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമിയുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇത്തരത്തില് ആധുനിക ഉപകരണങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് കൃഷിയില് വിളവ് കൂട്ടാം.

 • കർഷക ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്?

  അഗ്രികൾച്ചറൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി - ഒരു കാർഷിക സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം കാർഷിക ഉൽപന്നങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും സംസ്കരിക്കുകയും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഉത്പന്നങ്ങളുടെ വില്പനയ്ക്കും വേണ്ടിയാണ്.

 • കർഷക ക്ഷേമ സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ ദൗത്യവും ലക്ഷ്യവും എന്താണ്?

  ഞങ്ങളുടെ ദൗത്യം ശരിയായ മെറ്റീരിയൽ ശൃംഖലയിലൂടെ ഒപ്റ്റിമൽ സേവനം ഉറപ്പുനൽകുകയും ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ കർഷകരുടെ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ മേഖലയുടെ സ്ഥിരവും വിജയകരവുമായ വികസനവും വളർച്ചയുമാണ് ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

FAQ
EXPERT TEAM
Team

കെ.പി.രവീന്ദ്രൻ കണ്ണോത്ത്

പ്രസിഡന്റ് Shape
Team

പി.വി.ഷീജ

സെക്രട്ടറി Shape
OUR TOP STORIES

ചരിത്ര സ്മരണകൾ നിറം ചാർത്തിയുറങ്ങുന്ന നീലേശ്വരത്തിന്റെ വികസന കുതിപ്പിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സംഭാവന എന്ന രീതിയിൽ ഈ സഹകരണ സ്ഥാപനത്തിനും ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്.