ലോക്കർ സൗകര്യം       കാർഷിക ലോൺ      വ്യക്തിഗത ലോൺ       കച്ചവട ലോൺ       മധ്യകാല വായ്പ       ഭവന വായ്പ 25 ലക്ഷം വരെ       വാഹന വായ്പ മിതമായ നിരക്കിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ       നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മെമ്പര്മാര്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ       10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകൾ       ഓഹരികൾക് ആകർഷകമായ ലാഭ വിഹിതം       നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്       പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം       പൂർണ്ണമായും കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം       എസ്.എം.എസ് അലേർട്ട് സംവിധാനം       സ്വർണ്ണ പലിശ നിരക്ക് 9.00 %       25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്വർണ്ണ വായ്പ

ഫാർമസി

ഫാർമസി

pharmacy

കുറഞ്ഞ നിരക്കിലുള്ള കുറിപ്പടികൾ നൽകുന്നതിനാണ് സഹകരണ ലാബുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും 15 മുതൽ 60% വരെ കിഴിവ് നൽകുന്നു. സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ, ശിശു ഭക്ഷണങ്ങൾ, ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ എന്നിവയും ഫാർമസിയിൽ ലഭ്യമാണ്.