ലോക്കർ സൗകര്യം       കാർഷിക ലോൺ      വ്യക്തിഗത ലോൺ       കച്ചവട ലോൺ       മധ്യകാല വായ്പ       ഭവന വായ്പ 25 ലക്ഷം വരെ       വാഹന വായ്പ മിതമായ നിരക്കിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ       നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മെമ്പര്മാര്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ       10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകൾ       ഓഹരികൾക് ആകർഷകമായ ലാഭ വിഹിതം       നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്       പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം       പൂർണ്ണമായും കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം       എസ്.എം.എസ് അലേർട്ട് സംവിധാനം       സ്വർണ്ണ പലിശ നിരക്ക് 9.00 %       25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്വർണ്ണ വായ്പ

ഇസിജി ലാബ്

ഇസിജി ലാബ്

lab

ഒരു സ്വാഭാവിക വൈദ്യുത സംവിധാനം ഹൃദയപേശികൾ ചുരുങ്ങാനും ഹൃദയത്തിലൂടെ രക്തം ശ്വാസകോശത്തിലേക്കും ശരീരത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്കും പമ്പ് ചെയ്യാനും കാരണമാകുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ വൈദ്യുത പ്രവർത്തനം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിശോധനയാണ് ഇലക്ട്രോകാർഡിയോഗ്രാഫി (ഇസിജി). NAWCOS ന്യായമായ ചിലവിൽ ECG ടെസ്റ്റുകൾ നൽകുന്നു.