ലോക്കർ സൗകര്യം       കാർഷിക ലോൺ      വ്യക്തിഗത ലോൺ       കച്ചവട ലോൺ       മധ്യകാല വായ്പ       ഭവന വായ്പ 25 ലക്ഷം വരെ       വാഹന വായ്പ മിതമായ നിരക്കിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ       നിക്ഷേപങ്ങൾക്കും മെമ്പര്മാര്ക്കും ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ       10 ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള വിവിധ ഗ്രൂപ്പ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീമുകൾ       ഓഹരികൾക് ആകർഷകമായ ലാഭ വിഹിതം       നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഉയർന്ന പലിശ നിരക്ക്       പൂർണ്ണ സുരക്ഷിതത്വം       പൂർണ്ണമായും കംപ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് കോർ ബാങ്കിംഗ് സൗകര്യം       എസ്.എം.എസ് അലേർട്ട് സംവിധാനം       സ്വർണ്ണ പലിശ നിരക്ക് 9.00 %       25 ലക്ഷം രൂപ വരെ സ്വർണ്ണ വായ്പ

കൊപ്ര സംഭരണം

  • Home
  • Copra Storage

കൊപ്ര സംഭരണം

copra

താങ്ങുവിലയേക്കാളും കുറഞ്ഞ നിരക്കില് വിപണിയില് തേങ്ങ വില്ക്കേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യം കര്ഷകര്ക്ക് വന്നതോടെയാണ് സംഭരണത്തിന് തീരുമാനിച്ചത്. സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂടെ സംഭരണം നടത്തിയാല് പരമാവധി കര്ഷകര്ക്ക് സഹായം ലഭിക്കും. മാത്രമല്ല, അംഗങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് ലാഭകരമായ തൊഴിൽ നൽകാനും അതുവഴി അവരുടെ വരുമാനവും ജീവിത നിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്താനും NAWCOS അവസരം നൽകുന്നു.